คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมัย วงศ์จะมาศ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรชัย สิบหย่อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทเจริญ อนุเคราะห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติมา เชิญตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายคงฤทธิ์ ฤทัยโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสายชล กׅตปุญโญ
ตำแหน่ง : พระภิกษุ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการทองสด ธมׅมวชิโร
ตำแหน่ง : พระภิกษุ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวเขียว มีแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา นานอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก เกาะเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผูปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ทองหมื่นศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นิกูล ทองหน้าศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐตา หอกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิต นาลอย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.หนองโสน
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ คุรุปราการกิจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ข้าราชการบำนาญ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ทาเอี๊ยะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.17 ต.หนองโสน
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย วงศ์จะมาศ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน ม.16 ต.หนองโสน
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยยา นากอก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 ต.หนองโสน
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ข้าราชการบำนาญ