กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววราพรรณ ธัญญเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น

นางสาวกชนันท์ เจริญสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายปรีดา เหลือบแล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวนภารัตน์ มั่นเหม็น
ครูผู้ช่วย