กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกชนันท์ เจริญสุข
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0932755944

นายปรีดา เหลือบแล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0882728814

นางสาวนภารัตน์ มั่นเหม็น
ครู

นายชิติพัทน์ พวงศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0859295446
อีเมล์ : m.chitipat.p@gmail.com