กลุ่มอื่นๆ

นางสาวชรินรัตน์ พากเพียร
ครูธุรการ

นายสมหมาย ยังเพ็ง
นักการภารโรง