กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนันท์ลภัส นาควิจิตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6
เบอร์โทร : 0881445358
อีเมล์ : nanlaphat.bb@gmail.com

นางวิจิตรา ทองจิตติ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : mw_kaka@hotmail.com

นางสาวศศินภา ตุงคะศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0824057548
อีเมล์ : fasai3101@gmail.com

นายสุพร พันสด
ครูอัตราจ้าง