กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวาสนา นิลทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุทุมพร สุริยวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางวิจิตรา ทองจิตติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนันท์ลภัส นาควิจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6