กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา พวงพันธ์
ครู คศ.2