กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหาวิชาการ
แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ
     งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญ
ทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้
อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
     2. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมิน
หน่วยงานภายนอก
    3. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
    4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง

<<ดาวน์โหลดคู่มือ>>
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 432.47 KB