กลุ่มงานบริหารบุคคลและธุรการ
กลุ่มงานบริหารบุคคลและธุรการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและธุรการ
       การบริหารงานบุคคลโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถมีขวัญกําลังใจ นําไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
     ๑. เพื่อให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
     ๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้
เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
    ๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพโดยยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
    ๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
สําคัญ

<<ดาวน์โหลดคู่มือ
>>
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.53 MB