ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพงศ์ หมอนทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ตุลาคม 2565 -ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นิกูล ทองหน้าศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 10 ตุลาคม2565
ชื่อ-นามสกุล : นายชุมพล สุวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 - 5 พศจิกายน พ.ศ.2563
ชื่อ-นามสกุล : นายแปลก เพ็งยอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มกราคม พ.ศ.2553 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ไพรทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มกราค พ.ศ.2553 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธันวาคม พ.ศ.2543 - 5 พฤษภาคม พ.ศ.2550
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธันวาคม พ.ศ.2536 – 29 ธันวาคม พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม อ่อนจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 กันยายน พ.ศ.2534 - 30 ธันวาคม พ.ศ.2536