กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภัสราภรณ์ วันชาติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนิสา บิดพันลำ
ครู คศ.1

นางสาววรณัน คุ้มเขตร
ครู คศ.1

นางสาวธาราภรณ์ เทพเภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5