กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุนิสา บิดพันลำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรณัน คุ้มเขตร
ครู
เบอร์โทร : 0888022584
อีเมล์ : mintworranan@gmail.com

นางสาวธาราภรณ์ เทพเภา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0947438828
อีเมล์ : teppao@gmail.com

นางสาวนวพร เฉลยไข
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0854014876
อีเมล์ : nawaporn4876@gmail.com

นางสาวศิริทิพย์ ขจิตจรรยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เบอร์โทร : 0947103111
อีเมล์ : siritip.2538@gmail.com