ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..