คณะผู้บริหาร

ดร.ชุมพล สุวิเชียร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา