กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมชาย อินทะเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศุภรา ศิลปธร
ครู คศ.3

นายฐิติ ภาคถารีย์
ครูชำนาญการ

นายวรวุุฒิ อินทร์โพธิ์
ครูผู้ช่วย