กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิศิษฏ์ สิริปิยานนท์
ครู คศ.2

จักรกฤษณ์ นุชพ่วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2