กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมชาย อินทะเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายฐิติ ภาคถารีย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวรวุุฒิ อินทร์โพธิ์
ครู
เบอร์โทร : 0909382440
อีเมล์ : ิbank.et51n@gmai.com