กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมชาย อินทะเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศุภรา ศิลปธร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฐิติ ภาคถารีย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวรวุุฒิ อินทร์โพธิ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0909382440
อีเมล์ : ิbank.et51n@gmai.com