กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฐิตารีย์ ศรีบุญเพ็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมัย นากอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวธารีรัตน์ ใจเอื้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวมะลิวัลย์ เทพมงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศิกัญญา สุกสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวทัศนีย์ สีพรม
ครู คศ.1

นายวิศิษฏ์ สิริปิยานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายจักรกฤษณ์ นุชพ่วง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3