กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทัศนีย์ สีพรม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0864395891
อีเมล์ : thatsanee_2@hotmail.com

นางสมัย นากอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศิกัญญา สุกสอน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0932696228
อีเมล์ : sisookson@gmail.com

นายจักรกฤษณ์ นุชพ่วง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 09-1843-6229
อีเมล์ : jukkrit.n@obec.moe.go.th

นายเมธัส จูอาภรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสิริวิมล ยืนสี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0955192415
อีเมล์ : siriwimon.md@gmail.com