ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

       ชื่อโรงเรียน หนองโสนพิทยาคม ที่ตั้ง 30/8 หมู่ที่ 1  ตำบล ตำบลหนองโสน อำเภอ สามง่าม  จังหวัด พิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร โทร 056-901108  โทรสาร 056-901108  e-mail ;nongsanopit.@hotmail.com   website ;www.sanopit.ac.th     เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 50 ไร่ - ตารางวา เขตพื้นที่บริการ 12 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1  บ้านหนองโสน                                  หมู่ที่  11  บ้านหนองตาเขียน

หมู่ที่  2  บ้านหนองโสน                                 หมู่ที่  12  บ้านบึงเสือร้อง(ต.เนินปอ)

หมู่ที่  3  บ้านป่าแซง                                      หมู่ที่  15  บ้านบึงกระบาก

หมู่ที่  7  บ้านไผ่ใหญ่                                      หมู่ที่  16  บ้านหนองโสนใต้

หมู่ที่  8  บ้านเนินพลวง(ต.เนินปอ)                หมู่ที่  17  บ้านหนองโสนเหนือ

หมู่ที่  9  บ้านตอรัง                                          หมู่ที่  20   บ้านเนินพลวง(ต.เนินปอ)

 

ปะะวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล    เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ  เปิดทำการสอนเมื่อ  พ.ศ. 2532 ที่โรงเรียนบ้านหนองโสนโดยอาศัยหอประชุมเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนมีนายบุญธรรม อ่อนจันทร์ เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา

        วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2534 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมในพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน  50 ไร่  โดยคณะครู - อาจารย์ร่วมมือกับชาวบ้านหนองโสนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน  ไม่มีผนังกั้น  หลังคามุงแฝก  จนถึงปี พ.ศ. 2535 จึงมีอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก และ ข  รวมทั้งอาคารอื่นๆ ในเวลาต่อมา

        ในปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 30/8 หมู่ 1 ต.หนองโสน   อ.สามง่าม จ.พิจิตร ห่างจากถนนสายพิษณุโลก-นครสวรรค์ ประมาณ 8 กิโลเมตร

ผู้บริหารโรงเรียนได้แก่  นายบุญธรรม อ่อนจันทร์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่ 7  กันยายน   พ.ศ. 2534   ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ 30  ธันวาคม   พ.ศ. 2536  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่  30 ธันวาคม   พ. ศ. 2543   ต่อมานายประเสริฐ  ไพรทอง ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม    พ. ศ. 2550 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2552  ต่อมานายแปลก   เพ็งยอด มาดำรง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ถึง 5 กุมพาพันธ์ 2559  และ นายชุมพล  สุวิเชียร  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 20 ตุลาคม 2563 และ ดร.นิกูล  ทองหน้าศาล ปัจจุบัน มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึง ปัจจุบัน