กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภานัน อยู่ทิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภคพล เอมเอี่ยม
ครู คศ.1