กลุ่มงานบริหารงบประมาณฯ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ แผนงานและประกันคุณภาพ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ แผนงานและประกันคุณภาพ 
      การบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณแผนงานและประกันคุณภาพ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เป็น
ภารกิจสําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน มุ่งเน้นการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนดําเนินการด้านการบริหารงานบุคลากรให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
    ๑.เพื่อให้โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมมีคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณและการเงินที่ชัดเจน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนการต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร
    ๒.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การบริหารงบประมาณของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
    ๓.ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
    ๔.เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    ๕เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดีเลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา


<<ดาวน์โหลดคู่มือ >>
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB