กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายบรรจง เทียนเจริญ
ครู คศ.1

นายวรจักษ์ ชาวด่าน
ครู คศ.3