แนะแนวและการศึกษาพิเศษ

นางสาวยุพิน โยธาโทน
ครู
เบอร์โทร : 0882339856
อีเมล์ : oil_kitty_uko@hotmail.com

นางสาวกรรณิการ์ ปั่นสุข
ครู

นางสาวพิกุล สีเสาร์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
เบอร์โทร : 0826638038
อีเมล์ : pikunseesao38@gmail.com