แนะแนวและการศึกษาพิเศษ

นางสาวยุพิน โยธาโทน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ ปั่นสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิกุล สีเสาร์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก