กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
    1. ควบคุม ดูแล การด้าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจในกลุ่มงานที่รับผิดชอบโดยประสานงาน
กับฝ่ายบริหารและทุกกลุ่ม/งาน เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
    2. รายงานผลการด้าเนินงานโดยผ่านตามสายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่้าเสมอ หากมีปัญหาใน
การด้าเนินงานให้รีบรายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันเวลา
    3. วางแผน ก้าหนดโครงการ งานหรือกิจกรรมให้กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล มีการปฏิบัติ
ภารกิจด้วยความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
    4. สรุปรายงานผลการด้าเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบทุกสิ้นภาคเรียนและปีการศึกษา
    5. การจัดท้านโยบายและแผน
         5.1. เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท้ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานบริหารทั่วไป
         5.2. การจัดท้าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ้าปี แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป
และปฏิทินการปฏิบัติงาน
          5.3. การจัดท้าระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านงานบริหารบริหารทั่วไปของโรงเรียน
   6. ก้ากับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
   7. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจ้าสัปดาห์ เพื่อติดตาม รับทราบปัญหา
สรุปงานประจ้าสัปดาห์ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาของงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
   8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารทุกกลุ่มของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
โรงเรียนทั้งราชการ เอกชน มูลนิธิ สมาคมและชุมชน
   9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


<<ดาวน์โหลดคู่มือ>> 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 785.49 KB