กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรังสิยา ฉิมพาลี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0810432882
อีเมล์ : rangsi1986@gmail.com

นายสมสุข พลธรรม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0631965114
อีเมล์ : somsuk_0869367270@hotmail.com

นางชนัดดา รกไพร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0875279912
อีเมล์ : Lpcarrot0612@gmail.com