กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกุลกาญจน์ นาคพานิช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรังสิยา ฉิมพาลี
ครู คศ.1

นายสมสุข พลธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางชนัดดา รกไพร
ครูผู้ช่วย