กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
      การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กิจการนักเรียนเป็นอีกอย่างหนึ่งของภาระงานที่สําคัญ สถานศึกษาบทบาทหน้าที่จัดระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนที่ครบถ้วน
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ
       ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมทุกคนให้มี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สุขภาพ
กาย สุขภาพจิตดี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และคนดีของสังคม สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
 
นโยบายการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
๑. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อระบบ ดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
๓. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
๔. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดี ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตย
๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
การทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน
๖. มุ่งพัฒนาและแก่ไขปัญหาต่างๆแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง


<<ดาวน์โหลดคู่มือ>>
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 624.69 KB