สัญลักษณ์/คำขวัญ/คติพจน์/สี/อักษรย่อ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

  รูปเทียนส่องสว่างบนเพชรที่ล้ำค่า เปรียบเสมือนความรู้ที่ได้จากการศึกษา


คำขวัญของโรงเรียน

วินัยดี  มีวิชา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม


คติพจน์ของโรงเรียน

การเรียนรู้เกิดจากการคิดและลงมือปฏิบัติ


อักษรย่อโรงเรียน

น.พ.


สีประจำโรงเรียน

 น้ำเงิน -  ขาว

สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความแกร่ง ความอดทน ความกล้าหาญ

สีขาว      หมายถึง  ความดีงาม ความบริสุทธิ์


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ประหยัด  รับผิดชอบ  ใช้ชีวิตพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ดนตรี กีฬา


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ประหยัด  รับผิดชอบ  ใช้ชีวิตพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ดนตรี กีฬา