สัญลักษณ์/คำขวัญ/คติพจน์/สี/อักษรย่อ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

  รูปเทียนส่องสว่างบนเพชรที่ล้ำค่า เปรียบเสมือนความรู้ที่ได้จากการศึกษา

 

คำขวัญของโรงเรียน

วินัยดี  มีวิชา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

 

คติพจน์ของโรงเรียน

 

การเรียนรู้เกิดจากการคิดและลงมือปฏิบัติ

 

อักษรย่อโรงเรียน

น.พ.

 

สีประจำโรงเรียน

 น้ำเงิน -  ขาว

สีน้ำเงิน หมายถึง ความแกร่ง ความอดทน ความกล้าหาญ

 

สีขาว หมายถึง ความดีงาม ความบริสุทธิ์

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ประหยัด  รับผิดชอบ  ใช้ชีวิตพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

ดนตรี กีฬา

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ประหยัด รับผิดชอบ ใช้ชีวิตพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

ดนตรี กีฬา