ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ และการตรวจสอบ
โรงเรียนหนองโสนประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

หลักฐานการสมัครที่เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ( นำมามอบให้ในวันมอบตัว )
1 วุฒิการศึกษา/หนังสือรับรอง == > อย่างละ 1 ใบ
2 สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/บิดา/มารดา ==> อย่างละ 1 ใบ
3 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดา ==> อย่างละ 1 ใบ
4 สำเนาสูติบัตรนักเรียน ==> จำนวน 1 ใบ
5 รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว ==> จำนวน 3 รูป
6 ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ( ถ้ามี ) ==> จำนวน 1 ใบ
7 อื่นๆ ถ้ามี.....................

โรงเรียนรับสมัครเข้าเรียนแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 588 ครั้ง