ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดังรายละเอียดดังนี้ ....
 
ปฏิทินการรับนักเรียน
 
วันที่ 25-28 มีนาคม   2561    รับสมัคร
วันที่   30   มีนาคม   2561    ประกาศรายชื่อและห้องสอบ
วันที่    1    เมษายน  2561   สอบคัดเลือก                 
วันที่    5    เมษายน  2561    ประกาศผล
วันที่    7    เมษายน   2561    รายงานตัว มอบตัว
วันที่   15   พฤษภาคม 2561   ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4
วันที่   16   พฤษภาคม 2561    เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
 
หลักฐานการสมัคร
1).ใบรับรองความเป็นนักเรียน หรือ ปพ.1  (ฉบับจริงและสำเนา)
2).รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3).สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตร และทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน  1  ฉบับ
4).สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ 
    (กรณีนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา-มารดาให้ยื่นเอกสารของผู้ปกครอง
    ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย)
5).สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
 
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  รับ 120  คน
1.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (รับจำนวน 40 คน)
2.แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป (รับจำนวน 80 คน)
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับ 160 คน
1.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (รับจำนวน 40 คน)
2.แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ (รับจำนวน 40 คน)
3.แผนทวิศึกษา (รับจำนวน 80 คน)    
 - พาณิชยกรรม   # สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ 30 คน
 - อุตสาหกรรม  # สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง รับ 25 คน   
                     # สาขาวิชาช่างยนต์ รับ 25 คน  

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 545 ครั้ง