ภาพกิจกรรม
เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็น "คนดีศรีพิจิตร" เครือข่ายเด็ก