ภาพกิจกรรม
อบรมพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาล
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางนิกูล  ทองหน้าศาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม และนางณัฐตา  หอกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลของวัยรุ่น” โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน ที่มีน้ำตาลของวัยรุ่น  เพื่อเป็นป้องกันก่อนการเกิดโรคเรื้อรังในประชาชนต่อไปในอนาคต โดยมีนักเรียนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน  ๔๕  คน   ในกิจกรรรมการอบรมในวันนี้จะมีการรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาล  นำโดยนายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน  (ศบส.๓)  การบรรยายความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย ดร.ภญ.วิสาสินี  หงสนันทน์ เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะ  เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,01:53   อ่าน 95 ครั้ง