โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนคุณธรรมหนองโสนพิทยาคม
1.แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
               คลิก Download 1.แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2.การจัดการเรียนรู้สู่คุณธรรม
               วิชาสังคมศึกษา 2 ม.1

               วิชาสังคมศึกษา 2 ม.4

               วิชาสังคมศึกษา 5 ม.3

               วิชาสังคมศึกษา-5 ม.6

               วิชาหน้าที่พลเมือง ม.3
3.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว
4.การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
               ภาพกิจกรรมการอบรม
5.โครงงานคุณธรรม