ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองโสนพิทยาคม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่==>> ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
1.หลักสูตรสถานศึกษา
       enlightened หลักสูตรสถานศึกษา 
2.เอกสารประกอบหลักสูตร
         enlightened เอกสารประกอบหลักสูตร
 
enlightened ภาษาไทย enlightened คณิตศาสตร์
enlightened วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี enlightened สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
enlightened สุขศึกษาและพลศึกษา enlightened ศิลปะ
enlightened การงานอาชีพ enlightened ภาษาต่างประเทศ
enlightened กิจกรรมพัฒนาผู้เรีย  

3.แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
      enlightened ตัวอย่างแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
4.สื่อและนวตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
      enlightened  สื่อและนวตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
5.เอกสารประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
      enlightened  เอกสารประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6.รายการเอกสารขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
      enlightened  เอกสารขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)