แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม พ.ศ.2563-2565
ส่วนที่ 1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
บทที่ 1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.72 KB
บทที่ 2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.55 KB
บทที่ 3
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.12 MB
บทที่ 4
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.31 KB