โครงงานแอปพลิเคชัน HOP บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โครงงานแอปพลิเคชัน HOP บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
           "ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HOP ผ่าน QR  CODE  และผ่านเว๊ปไซด์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม"

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  HOP 

https://drive.google.com/file/d/1pGuK0QQV--TlXodAT2DeO8jR3Gx4EPMz/view
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงงาน                       เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน HOP บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ประเภทโครงงาน          โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย
ผู้จัดทำโครงงาน          1. นายอภิเดช    จันทะสอน
                                    2. นายเกียรติศักดิ์  ทองขาว
                                   3. นางสาวนภาวรรณ  คุ่ยดี
ครูที่ปรึกษา                1. นายจักรกฤษณ์   นุชพ่วง
                                   2. นายวิศิษฎ์   สิริปิยานนท์
ปีการศึกษา                2560
 
บทคัดย่อ
 
               การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน HOP บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน HOP บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน HOP บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ใช้สถิติ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการคำนวณ โครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นโครงงานต่อเนื่องจากปีที่แล้วโดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน มีการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูล  นำข้อมูลลงสู่โปรแกรมพาวเวอร์พอยด์  และใช้โปรแกรมเสริม iSpring ตกแต่งและส่งออกเป็น HTML5 เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน HOP นำมาประเมินแอปพลิเคชันโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  ปรับปรุงแก้ไข  สร้าง QR Code ในการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน HOP เพื่อนำไปใช้จริง และประเมินความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน HOP และสรุปผลการดำเนินโครงงาน
              ผลการดำเนินงานโครงงานมีดังนี้  แอปพลิเคชัน HOP บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผ่านการประเมินจากครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมีคะแนนความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย =4.43)  และมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน HOP บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (
ค่าเฉลี่ย=4.74)