โครงงานแอปพลิเคชัน SK4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โครงงานแอปพลิเคชัน SK4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
           "ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SK4.0 ผ่าน QR  CODE  และผ่านเว๊ปไซด์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม"

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน   SK4.0

https://drive.google.com/file/d/1YL2v5dn4TfNQwyKMER3KD6_zczjJRvUi/view
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงงาน
                      เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน SK4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
ประเภทโครงงาน         โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัดทำโครงงาน          1.เด็กหญิงขวัญจิรา   ศรีทองคำ 
                                  2.เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ชูพินิจ 
                                  3.เด็กหญิงอนัญญา   บุปผาวรรณา 
ครูที่ปรึกษา                 1.นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
                                  2.นายวิศิษฎ์   สิริปิยานนท์
ปีการศึกษา                  2560
 
บทคัดย่อ
 
           การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ต้น เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน SK4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน SK4.0  บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน SK4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ใช้สถิติ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการคำนวณ โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ มีการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูลเรื่องเงื่อนเชือกลูกเสือ นำข้อมูลลงสู่โปรแกรมพาวเวอร์พอยด์  และใช้โปรแกรมเสริม iSpring ตกแต่งและส่งออกเป็น HTML5 เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน SK4.0 นำมาประเมินแอปพลิเคชันโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข  สร้าง QR Code ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SK4.0 เพื่อนำไปใช้จริง และประเมินความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน SK4.0 และสรุปผลการดำเนินโครงงาน
           ผลการดำเนินงานโครงงานมีดังนี้  แอปพลิเคชัน SK4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผ่านการประเมินจากครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมีคะแนนความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.37)  และมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน SK4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (
ค่าเฉลี่ย =4.52) 

________________________________________________________________________________________________