โครงงานแอปพลิเคชัน KFE4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โครงงานแอปพลิเคชัน KFE4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
                                      ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KFE4.0 ผ่าน QR  CODE  

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน   KFE4.0  https://drive.google.com/open?id=0B_R0Op_Pkw2CSGtleHV6M3h0ckE


โครงงาน                       เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน KFE 4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ประเภทโครงงาน          โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย
ผู้จัดทำโครงงาน         1.นายอภิเดช   จันทะสอน
                                   2.นายเกียรติศักดิ์  ทองขาว
                                   3.นางสาวนภาวรรณ  คุ่ยดี
ครูที่ปรึกษา                1.นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
                                   2.นายวิศิษฎ์   สิริปิยานนท์
ปีการศึกษา                2560
 
บทคัดย่อ
 
           การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.ปลาย เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน KFE 4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน KFE 4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชัน KFE 4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ใช้สถิติ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการคำนวณ โครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นโครงงานต่อเนื่องจากปีที่แล้วโดยพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน มีการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมข้อมูล  นำข้อมูลลงสู่โปรแกรมพาวเวอร์พอยด์  และใช้โปรแกรมเสริม iSpring ตกแต่งและส่งออกเป็น HTML5 เพื่อสร้างแอปพลิเคชัน KFE 4.0 นำมาประเมินแอปพลิเคชันโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  ปรับปรุงแก้ไข  สร้าง QR Code ในการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน KFE 4.0 เพื่อนำไปใช้จริง และประเมินความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน KFE 4.0 และสรุปผลการดำเนินโครงงาน
           ผลการดำเนินงานโครงงานมีดังนี้  แอปพลิเคชัน KFE 4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผ่านการประเมินจากครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมีคะแนนความเหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.43) และมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน KFE4.0 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =4.74)

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน   KFE4.0