ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ธ.ค. 62 ถึง 23 ธ.ค. 62 แข่งขันสิลปหัตถกรรมภาคเหนือระดับชาติ จ.สุโขทัย
18 ธ.ค. 62 ถึง 22 ธ.ค. 62 ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาค
25 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
15 พ.ย. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 นิเทศการสอน
15 พ.ย. 62 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
13 พ.ย. 62 ส่งผลการสอบแก้ตัว
04 พ.ย. 62 รับ ปพ5 กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมเพื่อสังคม
04 พ.ย. 62 ถึง 12 พ.ย. 62 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
21 ต.ค. 62 ถึง 23 ต.ค. 62 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
15 ต.ค. 62 นักเรียนเปิดภาคเรียน 2/2562
15 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น แผน IEP IIP บูรณาการ
14 ต.ค. 62 ครูเปิดเรียน
06 ต.ค. 60 ส่งผลการเรียน ป.พ.5 ฉบับมิือ

วิชาการ
04 ต.ค. 60 ส่งผลการเรียน SGS

วิชาการ
22 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียน 1/2560

วิชาการ
20 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาค

11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 ส่งสำเนาข้อสอบปลายภาค

วิชาการ
08 ก.ย. 60 ถึง 16 ก.ย. 60 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบเป็นรายวิชา

07 ก.ย. 60 ประกาศผลนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80

04 ก.ย. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ80

วิชาการ
08 ส.ค. 60 วันอาเซียน

กลุ่มสาระสังคม
02 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กีฬาสหวิทยาเขต
   ขอเชิญผู้สนใจร่วมชม ร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาจากโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  ในการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต ณ สนากีฬาโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม  ตั้งแตวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
27 ก.ค. 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระภาษาไทย
11 ก.ค. 60 ถึง 15 ก.ค. 60 สอบระหว่างภาคเรียน 1/2560
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมจะจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นระหว่างวันที่ 11-15  กรกฏาคม 2560
วิชาการ
01 ก.ค. 60 วันสถาปนาลูกเสือไทย

01 ก.ค. 60 ถึง 06 ก.ค. 60 ส่งสำเนาข้อสอบกลางภาค
ขอให้ครูส่งสำเนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียน1/2560  ภายในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560
วิชาการ
30 มิ.ย. 60 กีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
29 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 กีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เนื่องด้วยโรงเรียนหนอโสนพิทยาคมกำหนดวันแข่งขันกีฬาภายในขึ้นในวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทิม มีรางกายแข็งแรง มีความรับผิดชอบ จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดกีฬา สุขศึกษาและพละศึกษา
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยสารพัดช่าง
มีกิจกรมไหว้ครู  วิทยาลัยสารพัดช่าง หลักสูตรทวิศึกษา
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีกิจกรรมไหว้ครู ณ หอประชุม โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 8.00  เป็นต้นไป
แต่งการชุดนักเรียน/ครูชุดกากี
06 ต.ค. 59 ส่ง ปพ5
งานวัดผล/ครูผู้สอน
02 ต.ค. 59 ส่งผลการเรียนทุกระดับชั้น
21 ก.ย. 59 ถึง 28 ก.ย. 59 สอบวัดปลายภาคเรียน 1/2559
งานวัดผล/ครูผู้สอน
19 ก.ย. 59 ประกาศรายชือผู้นักเรียนที่ไมมีสิทธิ์สอบเป็นรายวิชา
งานวัดผล/ครูผู้สอน
14 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 กีฬานักเรียนพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
พิจิตรสเตเดี้ยม / ชุดกีฬา รอง
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 ส่งสำเนาข้อสอบวัดผลปลายภาค 1/2559
งานวัดผล/ครูผู้สอน
08 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 นักเรียนยื่นคำร้องขอให้มีสิทธิ์สอบ
งานวัดผล/ครูผู้สอน
07 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
งานวัดผล/ครูผู้สอน
02 ก.ย. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง80%
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง80%
งานวัดผล/ครูผู้สอน
29 ก.ค. 59 ประกาศคะแแนนระหว่างภาคเรียน
ประกาศคะแแนนระหว่างภาคเรียน
งานวัดผล
27 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 แข่งขันกีฬาสี
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559  จะจัดการแข่งขัยในวันที่ 27-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม  มีการแข่งขัน กรีฑา  กีฬาหลายประเภท เช่น บอลเลย์บอล  ฟุตบอล  ปิงปอง ตะกร้อ และมีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ประกวดกองเชียร์  สนุก ตื่นเต้น  แน่นอน  ขอเชิญชมกีฬาสีในวันเวลาดังกล่าว....
ชุดกีฬา/สนามกีฬาโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม admin_WT
27 ก.ค. 59 ส่งคะแนนระหว่างภาคเรียน
ส่งคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน
งานวัดผล/ครูผู้สอน
15 ก.ค. 59 แห่งเทียนถวายวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  คณะครู อาจารย์ นักเรียน  
สุภาพ ชุดนักเรียน
08 ก.ค. 59 ถึง 12 ก.ค. 59 ศึกษาดูงาน
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือไทย
วันสถาปนาลูกเสือไทย
เครื่องแบบลูกเสือ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
22 มิ.ย. 59 ต้อนรับผู้ตรวจราชการ
ท่าน ผอ.ชุมพล  สุวิเชียร  ท่าน รองฯ ผอ. สายัญห์  หอกุล พร้อมคะครู ร่วมต้อนรับ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทวิศึกษา  ลดเวลาเรียน  ณ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
โรงเรียนวังโมกข์ แต่งกายสุภาพ วิชาการ
01 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 เยี่ยมบ้านนักเรียน
เดือนมิถุนายน 2559  คณครูโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหลังคาเรือนให้ครับ 100  เปอร์เซนต์
แต่งกายสุภาพ/บ้านนักเรียน วิชาการ